Aino Health AB (publ): Aino Health beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK

LinkedInFacebookTwitterEmail

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) har, förutsatt godkännande på extra bolagsstämman den 9 september 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 10 623 319 aktier (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per aktie är 1,50 SEK, varigenom Aino Health vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 16 september 2020 erhålls två (2) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden löper mellan 18 september – 2 oktober 2020. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser lämnade av de befintliga aktieägarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander. För garantiförbindelserna utgår ingen garantiersättning. Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas till rörelsekapital för att exekvera enligt nuvarande tillväxtplan. Företrädesemissionen är villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 15 934 979,00 SEK utan indragning av aktier samt att gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagsordningen ändras. Därigenom minskas Bolagets aktiekapital till 23 902 468,50 SEK och aktiens kvotvärde till 1,50 SEK. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att utfärdas genom ett separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet

 • För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 15,9 MSEK före transaktionskostnader.
 • Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser lämnade av de befintliga aktieägarna Filip Engelberg och Jonas Nordlander. För garantiförbindelserna utgår ingen ersättning.
 • För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen (2) teckningsrätter (”Teckningsrätt”). Innehav av tre (3) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen planeras vara den 16 september 2020 med sista dag för handel inklusive Teckningsrätter den 14 september 2020 och första dag för handel exklusive Teckningsrätter den 15 september 2020.
 • Teckningskursen är 1,50 SEK per nyemitterad aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen (”Teckningsperioden”) förväntas börja den 18 september och avslutas den 2 oktober 2020.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera den nuvarande tillväxtplanen.

Bakgrund och motiv samt användningen av likviden

Aino Health utvecklar och marknadsför IT-baserade och skalbara verktyg för preventiv hantering av medarbetarfrånvaro. Målgrupperna är kommuner, organisations- och företagsledningar med behov att öka hälsomedvetandet i sina organisationer.

Bolagets produkter och tjänster är baserade på Software as a Service, en molntjänst som erbjuder programvara och systemstöd för Health Management. Tekniken är globalt tillämplig med ett ökande sikte mot en mer hållbar hälsopolitik. Bolagets produkter och tjänster bidrar bland annat till att stärka företags konkurrenskraft genom att erbjuda lösningar för hantering av medarbetarnas hälsa, välbefinnande samt minska frånvarorelaterade kostnader.

Aino Health befinner sig i en expansionsfas och målet är att befästa Bolagets position på befintliga marknader samt etablera och utveckla verksamheten i Norden och övriga Europa. Dock har den pågående COVID-19 pandemin påverkat Bolaget i form av att försäljningen mot nya potentiella kunder bromsats in något. Som ett led att minska sina utgifter har Bolaget, vilket tidigare kommunicerats, tagit upp ett statsgaranterat lån på cirka 2 MSEK, senarelagt betalningar av skatter, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt utnyttjat möjligheten till deltidspermitteringar via Tillväxtverket. Aino Health har därtill under det senaste kvartalet arbetat hårt för att nå ett kontrollerat kassaflöde. Genom en omorganisation har Bolaget skalat bort en del av overheadkostnaderna genom att bland annat reducera personalstyrkan. Detta har möjliggjort att Aino Health nu har en mer snabbfotad organisation som kommer att fokusera på fortsatt tillväxt och att förse marknaden med bästa möjliga SaaS-lösning inom segmentet.

För att säkerställa rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden, för att kunna exekvera enligt den lagda tillväxtplanen, har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen, som full teckning inbringar cirka 15,9 MSEK.

Villkoren för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en Företrädesemission om högst 10 623 319 aktier, förutsatt godkännande av den extra bolagsstämman den 9 september 2020. Huvudvillkoren för Företrädesemissionen presenteras nedan.

 • Alla aktieägare kommer att erhålla två (2) Teckningsrätter för varje (1) aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen, som planeras vara den 16 september 2020. Tre (3) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 • Teckningsrätterna förväntas handlas på Nasdaq First North Growth Market mellan den 18 september 2020 och den 30 september 2020.
 • Efter teckningen kommer betalda tecknade aktier som motsvarar de aktier som tecknas baserat på Teckningsrätter (”BTA”) att upptas på tecknarens depå.
 • Aktierna kommer att bokföras på tecknarens värdepapperskonto när de har införts i handelsregistret, vilket beräknas ske under vecka 43/44, 2020.
 • Handeln med BTA planeras påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 18 september 2020.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen planeras vara den 16 september 2020 med sista dag för handel inklusive Teckningsrätter den 14 september 2020 och första dag för handel exklusive Teckningsrätter den 15 september 2020.
 • Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 18 september och avslutas den 2 oktober 2020.
 • Utspädningen för nuvarande aktieägare i Företrädesemissionen, vid fullteckning, uppgår till 40,0 procent.
 • Företrädesemissionen är villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 15 934 979,00 SEK utan indragning av aktier samt att gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagsordningen ändras.

Garantiförbindelser

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser om 15,9 MSEK från Bolagets ägare Filip Engelbert och Jonas Nordlander. För garantiförbindelserna utgår ingen garantiersättning.

Preliminär tidsplan

 • 9 augusti 2020: Styrelsebeslut om Företrädesemissionen  
 • 14 september 2020: Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla Teckningsrätter
 • 15 september 2020: Första handelsdag exklusive rätt att erhålla Teckningsrätter
 • 16 september 2020: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • Vecka 38, 2020: Offentliggörande av memorandum
 • 18-30 september 2020: Handel med Teckningsrätter
 • 18 september 2020 fram till registrering hos Bolagsverket: Handel i BTA
 • 18 september – 2 oktober 2020: Teckningsperiod
 • 7 oktober 2020: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen


Rådgivare

Augment Partners AB är projektledare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag är legal rådgivare i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ) Tel: +358 40 042 4221

E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2020 kl. 19.05 CEST.

Om Aino Health AB (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa och välbefinnande  blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.