Artikel 19, MAR fastställer regler avseende transaktioner som utförs av personer i ledande ställning, samt dem närstående personer.

Med person i ledande ställning menas person som är medlem i Aino Health AB (publ)s administrations-, lednings, eller kontrollorgan, eller ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges ovan, som har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar företagets framtida utveckling och affärsutsikter.

Enligt Artikel 19, MAR är Aino Health AB (publ) skyldiga att:

  • föra en förteckning över alla personer i ledande ställning, samt deras närstående.
  • skriftligen underrätta personer i ledande ställning om deras skyldigheterna enligt MAR artikel 19.

Enligt Artikel 19, MAR är personer i ledande ställning skyldiga att:

  • rapportera förändringar i aktier och skuldinstrument emitterade av Aino Health AB (publ) och övriga relaterade finansiella instrument utan dröjsmål och senast 3 affärsdagar efter transaktionsdatum till Finansinspektionen och Bolaget.
  • skriftligen underrätta till dem närstående personer om deras skyldigheter enligt MAR artikel 19.

Rapporteringsskyldigheten innefattar även förändringar som görs i försäkringslösningar där investeringsansvaret ligger på försäkringstagaren (ex. kapitalförsäkringar).

Vid rapportering av transaktioner finns ett tröskelvärde på 5 000 EUR per kalenderår. Den transaktion som når upp till eller överstiger tröskelvärdet samt alla efterföljande transaktioner under kalenderåret skall anmälas. Avyttring och förvärv nettoredovisas ej.

Person i ledande ställning omfattas också av handelsförbud i av Bolaget emitterade värdepapper under en stängd period om 30 dagar före offentliggörande av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké.

Klicka nedan för att komma till Finansinspektionens insynsregister:

https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

 

Personer i ledande ställning

(uppdaterat 31 mars 2020)

NamnBefattningInnehav
Tanja IlicStyrelse ordförande500
Klas BondeStyrelse ledamot36 873
Jyrki EklundStyrelse ledamot/VD1 785 750
Daniel KoobStyrelse ledamot0
Troy SudaStyrelse ledamot0
Jochen Saxelin*CFO506 038

*Personligt ägo samt ägo via Hirvensalmen Satama Oy som kontrolleras till 100% av Jochen Saxelin och familj.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.