Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2022 i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll idag den 23 maj 2022 årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på Bolagets hemsida, www.ainohealth.com. 

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, Klas Bonde, Troy Suda samt nyvälja Roland Norberg.  Årsstämman beslutade även att till ordförande i styrelsen omvälja Tanja Ilic. 

Årsstämman beslutade att omvälja Mazars AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Helene Sjöström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. 

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

Årsstämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021. 

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2022 fram till årsstämman 2023 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget. 

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning. 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

 

För mer information, kontakta gärna: 

Jyrki Eklund,
VD Aino Health

+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com 

 

Certified adviser 

Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se  

 

Om Aino Health (publ) 
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.  

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.