Aino Health AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA

LinkedInFacebookTwitterEmail

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) meddelar härmed sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) i den företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 25 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 5 juli 2024 och stoppdag är den 9 juli 2024. Utbokning av aktier beräknas ske den 11 juli 2024.

Under perioden 11 juni 2024 – 25 juni 2024 genomförde Aino Health en Företrädesemission som stärkte Bolagets balansräkning med cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med BTA är den 5 juli 2024 och stoppdag är den 9 juli 2024. Aktierna beräknas finnas på respektive VPkonto/depå omkring den 11 juli 2024.

 

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Aino Health med 119 997 561 aktier, från 84 571 542 aktier till 204 569 103 aktier, och aktiekapitalet ökar med 2 259 134,9964 SEK, från 1 592 186,7798 SEK till 3 851 321,7762 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 59 procent av röster och kapital i Bolaget för aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen.

 

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Aino Health i samband med företrädesemissionen.

 

Certified adviser 
Carnegie Investment Bank AB (publ)
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

 

För mer information, kontakta gärna: 

Jyrki Eklund, VD Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

 

Om Aino Health
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

 

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.