Aino Health AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA

LinkedInFacebookTwitterEmail

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 29 augusti 2023 (”Företrädesemissionen”), har nu registrerats hos Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 20 september 2023 och stoppdag är den 22 september 2023.

Under perioden 15 augusti 2023 – 29 augusti 2023 genomförde Aino Health en Företrädesemission som stärkte Bolaget balansräkning med cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagetsverket och sista dag för handel med BTA är den 20 september 2023 och stoppdag är den 22 september 2023. Aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå omkring den 26 september 2023.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Aino Health med 42 285 771 aktier, från 42 285 771 aktier till 84 571 542 aktier, och aktiekapitalet ökar med 796 093,39 SEK, från 796 093,39 SEK till 1 592 186,78 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 50 procent av röster och kapital i Bolaget för aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag är legal rådgivare i Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

 

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.