Aino Health AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission

LinkedInFacebookTwitterEmail

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 11 juni 2024. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://investors.ainohealth.com/) och Nordic Issuing AB:s hemsida (https://nordic-issuing.se/).Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. 

 

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av aktier om cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.
  • För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 7 juni 2024 erhålls i företrädesemissionen två (2) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 0,09 SEK per nyemitterad aktie.
  • Teckningsperioden för företrädesemissionen inleds den 11 juni 2024 och avslutas den 25 juni 2024.
  • Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera den nuvarande tillväxtplanen.

 

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Aino Health i samband med företrädesemissionen.

Klicka här för att ta del av memorandum avseende företrädesemission.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com


Certified adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ)
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

 

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.