Aino Health AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 15 augusti 2023. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://investors.ainohealth.com/) och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (https://hagberganeborn.se/). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. 

Sammanfattning av villkoren

  •  Företrädesemission av aktier om cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.
  •  I samband med företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtagande från Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ). Teckningsåtagandet uppgår till cirka 3,8 MSEK, motsvarande 29,9 procent av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandet.
  •  För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 10 augusti 2023 erhålls i företrädesemissionen (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  •  Teckningskursen är 0,30 SEK per nyemitterad aktie.
  •  Teckningsperioden för företrädesemissionen inleds den 15 augusti 2023 och avslutas den 29 augusti 2023.
  •  Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera den nuvarande tillväxtplanen.

Rådgivare

Selequity Partners AB är projektledare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag är legal rådgivare i företrädesemissionen.

Klicka här för att ta del av memorandum avseende företrädesemission.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.