Aino Health AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

LinkedInFacebookTwitterEmail

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet i den företrädesemission av aktier som årsstämman fattade beslut om den 30 maj 2024 och vars teckningsperiod avslutades den 25 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Totalt erbjöds 169 143 084 aktier genom Företrädesemissionen och totalt tecknades 119 997 561 aktier (motsvarande cirka 71 procent av antalet erbjudna aktier), varav 67 536 776 tecknade aktier (motsvarande cirka 40 procent av antalet erbjudna aktier) betalas genom kvittning. Därutöver tecknades 42 902 138 aktier med företrädesrätt och kontant betalning (motsvarande 25 procent av antalet erbjudna aktier) samt 9 558 647 aktier utan företrädesrätt och kontant betalning (motsvarande 6 procent av antalet erbjudna aktier). De av Bolagets fordringsägare som har tecknat aktier och avser betala genom kvittning är (i) styrelseledamoten Jyrki Eklund, (ii) Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama och (iii) Bolagets största ägare, Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (”Fordringsägarna”). Bolagets balansräkning stärks genom Företrädesemissionen med cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 300 000 SEK.

Teckning och tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det memorandum som offentliggjorts av Bolaget den 10 juni 2024. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 26 juni 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Aino Health med 119 997 561 aktier, från 84 571 542 aktier till 204 569 103 aktier, och aktiekapitalet ökar med 2 259 134,9964 SEK, från 1 592 186,7798 SEK till 3 851 321,7762 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 59 procent av röster och kapital i Bolaget för aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)
Handel med BTA bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2024. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Aino Health i samband med företrädesemissionen.

Certified adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024 klockan 21.15.

För mer information, kontakta gärna:
Jyrki Eklund
VD Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Om Aino Health
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.