Aino Health AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

LinkedInFacebookTwitterEmail

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 3 augusti 2023 och vars teckningsperiod avslutades den 29 augusti 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 10 718 787 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen. Därtill tecknades 43 184 578 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 102 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades Företrädesemissionen till cirka 127 procent. 100 procent av de aktier som tecknades utan företrädesrätt tecknades av Bolagets största ägare Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ). De aktier som tilldelas Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) avses betalas genom kvittning mot lån som Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) lämnat till Bolaget. Bolagets balansräkning stärks genom Företrädesemissionen cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 300 000 SEK.

 

Teckning och tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det memorandum som offentliggjorts av Bolaget den 10 augusti 2023. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 1 september 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

 

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Aino Health med 42 285 771 aktier, från 42 285 771 aktier till 84 571 542 aktier, och aktiekapitalet ökar med 796 093,39 SEK, från 796 093,39 SEK till 1 592 186,78 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 50 procent av röster och kapital i Bolaget för aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen.

 

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 38, 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

 

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag är legal rådgivare i Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 1 september 2023 kl. 09.00 CET.

 

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

 

Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

 

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.