Aino Health (publ) offentliggör memorandum och bjuder in till investerarträff

LinkedInFacebookTwitterEmail

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 18 september 2020. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://investors.ainohealth.com/) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Bolaget bjuder även in till en digital investerarträff med anledning av företrädesemissionen.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.
  • Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser lämnade av de befintliga aktieägarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander. För garantiförbindelserna utgår ingen ersättning.
  • För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 16 september 2020 erhålls i företrädesemissionen (2) teckningsrätter. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 1,50 SEK per nyemitterad aktie.
  • Teckningsperioden för företrädesemissionen inleds den 18 september och avslutas den 2 oktober 2020.
  • Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera den nuvarande tillväxtplanen

Digital bolagspresentation

Med anledning av företrädesemissionen bjuder Bolaget även in till en digital investerarträff enligt nedan (observera att träffen hålls på engelska):

  • Videokonferens med Bolagets VD tisdagen den 29 september 2020 kl. 17.30.

Anmälan till konferensen sker till petra.lindgren@ainohealth.com.

Rådgivare

Augment Partners AB är projektledare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag är legal rådgivare i företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ) Tel: +358 40 042 4221

E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

 

Om Aino Health AB (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.