Företrädesemission i Aino Health AB (publ) om cirka 12,7 mkr

LinkedInFacebookTwitterEmail

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) har, baserat på bemyndigande från årsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 42 285 771 aktier (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per aktie är 0,30 kronor, varigenom Aino Health vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller cirka 12,7 Mkr före emissionskostnader. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 10 augusti 2023 erhålls en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden löper 15 augusti– 29 augusti 2023. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtagande från Bolagets största ägare Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ). Teckningsåtagandet uppgår till cirka 3,8 MSEK, motsvarande 29,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandet. 

 

Företrädesemissionen i korthet

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 12,7 MSEK före transaktionskostnader.

För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen (1) teckningsrätt (”Teckningsrätt”). Innehav av en (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 10 augusti 2023 med sista dag för handel inklusive Teckningsrätter den 8 augusti 2023 och första dag för handel exklusive Teckningsrätter den 9 augusti 2023.

Teckningskursen är 0,30 kr per nyemitterad aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen (”Teckningsperioden”) börjar den 15 augusti och avslutas den 29 augusti 2023.

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att säkerställa rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden, för att kunna exekvera enligt den lagda tillväxtplanen och delvis ersätta befintlig långsiktig finansiering.

 

Bakgrund och motiv samt användningen av likviden

Aino Health utvecklar och marknadsför SaaS-baserade och skalbara verktyg för preventiv hantering av medarbetarfrånvaro. Målgrupperna är kommuner samt organisations- och företagsledningar med behov att öka hälsomedvetandet i sina organisationer.

Bolagets produkter och tjänster är baserade på SaaS, en molntjänst som erbjuder programvara och systemstöd för Health Management. Tekniken är globalt tillämplig med ett ökande sikte mot en mer hållbar hälsopolitik. Bolagets produkter och tjänster bidrar bland annat till att stärka företags konkurrenskraft genom att erbjuda lösningar för hantering av medarbetarnas hälsa, välbefinnande samt minska frånvarorelaterade kostnader.

Aino Health befinner sig i en expansionsfas och målet är att befästa Bolagets position på befintliga marknader samt etablera och utveckla verksamheten i övriga Europa. Företaget har nått en god tillväxttakt efter pandemiperioden, vilket bevisas av en ökning med cirka 60 % av antalet licenser 2022. Tillväxten har möjliggjorts genom målmedvetet marknadsförings- och försäljningsarbete, samt nuvarande kunders vilja att utöka användningen av Ainos SaaS-produkt till nya enheter och länder. Företaget räknar med att tillväxten fortsätter under 2023.

Bolaget har omorganiserats under det senaste året och samtidigt har företagets strategi uppdaterats för att stödja en starkare tillväxt. Under 2023 ligger fokus på att öka antalet licenser och samtidigt förbättra lönsamheten.

För att säkerställa rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden, för att kunna exekvera enligt den lagda tillväxtplanen och delvis ersätta befintlig långsiktig finansiering har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen, som full teckning inbringar cirka 12,7 Mkr.

 

Villkoren för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har, baserat på bemyndigande från årsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 42 285 771 aktier.

Alla aktieägare kommer att erhålla en (1) Teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen, den 10 augusti 2023. En (1) Teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningsrätterna kommer upptas till handel på på Nasdaq First North Growth Market mellan den 15 augusti 2023 och den 24 augusti 2023.

Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 10 augusti 2023 med sista dag för handel inklusive Teckningsrätter den 8 augusti 2023 och första dag för handel exklusive Teckningsrätter den 9 augusti 2023.

Teckningskursen är 0,30 kr per aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen börjar den 15 augusti och avslutas den 29 augusti 2023.

Utspädningen för nuvarande aktieägare i Företrädesemissionen, vid fullteckning, uppgår till 50,0 procent.

 

Teckningsåtagande 

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtagande från Bolagets största ägare Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ). Teckningsåtagandet uppgår till cirka 3,8 MSEK, motsvarande 29,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandet.

 

Preliminär tidsplan

3 augusti 2023: Styrelsebeslut om Företrädesemissionen

8 augusti 2023: Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla Teckningsrätter

9 augusti 2023: Första handelsdag exklusive rätt att erhålla Teckningsrätter

10 augusti 2023: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

10 augusti 2023: Offentliggörande av memorandum

15-24 augusti 2023: Handel med Teckningsrätter

15-29 augusti 2023: Teckningsperiod

31 augusti 2023: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag är legal rådgivare i företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2023 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

 

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

 

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.