KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adressen c/o Hermelin & Friends, Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm.

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 maj 2023, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 31 maj 2023. Anmälan görs under adress Aino Health AB (publ), c/o Hermelin & Friends, Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm med angivande av ”Årsstämma”, eller via e-post till ir@ainohealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 31 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 

Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com. 

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 

 1. Val av en eller två protokolljusterare.
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 1. Beslut om:

 

 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022,
 1. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 1. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

 

 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor.
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 1. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut 

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Styrelsen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2023 fram till årsstämman 2024 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget samt att revisorsarvode skall utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Det föreslås av ett urval av de större aktieägarna att omval sker av samtliga styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, Klas Bonde, Troy Suda och Roland Norberg. Vidare föreslås att Klas Bonde väljs till styrelsens ordförande.

För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.ainohealth.com.

Det föreslås att revisionsbolaget Mazars AB omväljs till revisor. Mazars AB har meddelat att Helene Sjöström kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Mazars AB utses till revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Begäran om upplysningar 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen ir@ainohealth.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.ainohealth.com och på Bolagets kontor med adress Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 42 285 771 aktier, motsvarande sammanlagt 42 285 771 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm och på Bolagets hemsida www.ainohealth.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i maj 2023

Aino Health AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health,
Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ) 
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang, då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO).

Certified Adviser:

Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.