KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 juni 2023 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adressen c/o Hermelin & Friends, Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm.

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall:

 

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juni 2023, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 5 juni 2023. Anmälan görs under adress Aino Health AB (publ), c/o Hermelin & Friends, Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm med angivande av ”Extra bolagsstämma”, eller via e-post till ir@ainohealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 

Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com. 

Förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 

  1. Val av en eller två protokolljusterare.
  1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  1. Godkännande av dagordning.
  1. Beslut om ändring av bolagsordningen.
  1. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut 

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.  Fullständigt förslag till bolagsordningen biläggs kallelsen.

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 796 093,3899 och högst 3 184 373,5596.”

Styrelsen föreslår att gränserna för antalet aktier enligt § 5 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

”Antalet aktier ska vara lägst 42 285 771 och högst 169 143 084.”

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Begäran om upplysningar 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till adressen ir@ainohealth.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.ainohealth.com och på Bolagets kontor med adress Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 42 285 771 aktier, motsvarande sammanlagt 42 285 771 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm och på Bolagets hemsida www.ainohealth.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i maj 2023

Aino Health AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ) :
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang, då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO).
Certified Adviser:
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/
 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.