Kommuniké från årsstämma 2018 i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073, höll årsstämma torsdagen den 24 maj 2018, kl 17.00 i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Liselotte Hägertz Engstam, Per-Olof Schroeder, Liselotte Bergmark och Jyrki Eklund, samt omvalde Liselotte Hägertz Engstam till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Helene Sjöström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årstämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Vid årsstämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2018 fram till årsstämman 2019 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och med 200 000 kr till styrelsens ordförande. Vidare beslutade årsstämman att arvode skall utgå med 75 000 kronor till ordföranden i styrelsens kommitté för revision, risk och innovation samt med 50 000 kronor till övriga ledamöter i nämnda kommitté. Årsstämman beslutade även att arvode skall utgå med 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens kommitté för ersättning och hållbarhet samt med 30 000 kronor till övriga ledamöter i nämnda kommitté.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 2 711 385 kronor genom nyemission av högst 1 084 554 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd för Aino Health, försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 18.00 CEST.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. 

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.