Kommuniké från årsstämma 2021 i Aino Health AB

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll idag den 24 maj 2021 årsstämma. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på Bolagets hemsida, www.ainohealth.com.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, Klas Bonde och Troy Suda. Årsstämman beslutade även att till ordförande i styrelsen omvälja Tanja Ilic.

Årsstämman beslutade att omvälja MAZARS AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Helene Sjöström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årstämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2021 fram till årsstämman 2022 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade om ändring av Bolagets bolagsordning, innebärandes att aktiekapitalgränserna ändras till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Vidare beslutade årsstämman om att minska Bolagets aktiekapital med 39 337 447 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

 

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

 

Certified adviser

Erik Penser Bank

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

 

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.