Meddelande om stabiliseringsåtgärder

LinkedInFacebookTwitterEmail

PRESSINFORMATION

27 december 2016

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Aino Health AB (publ) under perioden 16-27 december 2016

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Aino Health ABs (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”) har EPB möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Stockholm, OTC marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. EPB har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Aino Health har utfärdat en option till EPB, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att senast den 27 januari 2017 teckna 270 000 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet 26,00 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på EPB är Anders Kappling, tel: +46 8 463 83 09.

 

Stabiliseringsinformation
Emittent: Aino Health AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN SE0009242555)
Erbjudandestorlek 2 070 000 aktier varav stabilisering högst 270 000 aktier
Erbjudandepris: 26,00 SEK per aktie
Ticker: AINO
Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)

 

Stabiliseringstransaktioner
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris  genomsnitt Valuta Handelsplats
2016-12-16 137 678 24,00 22,60 23,41 SEK Nasdaq First North
2016-12-19 45 000 23,60 22,50 22,96 SEK Nasdaq First North
2016-12-20
2016-12-21 2 000 22,70 22,70 22,70 SEK Nasdaq First North
2016-12-22 20 383 24,00 23,30 23,74 SEK Nasdaq First North
2016-12-23 8 148 23,90 23,60 23,76 SEK Nasdaq First North
2016-12-27 3 000 25,70 25,40 25,52 SEK Nasdaq First North

 

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2016 kl. 18.10 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Jyrki Eklund, VD

Mobil: +358 400 424 221
Email: jyrki.eklund@ainohealth.com

Cecilia Hollerup, Styrelsens ordförande
Mobil: +46 70 829 33 36
Email: cecilia.hollerup@holleruppartners.se

Om Aino Health

Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Offentliggörande och distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.