Styrelsen i Aino Health AB (publ) beslutar om en riktad nyemission till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ).

LinkedInFacebookTwitterEmail

Styrelsen i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021, idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 15 384616 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen är riktad till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (”Norberg & Partner”) i syfte att säkra Bolagets långsiktiga finansiering och medför ett förväntat kapitaltillskott om ca 10 miljoner kronor.

Teckningskursen har efter förhandling med teckningsberättigade fastställts till 0,65 kronor per aktie, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionslikviden ska användas i syfte att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets långsiktiga finansiering. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kontant betalning.

Antalet aktier i Bolaget ökar med 15 384 616 aktier, från 26 901 155 aktier till 42 285 771 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 289 638,59 kronor, från 506 454,8 kronor till 796 093,39 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 36,38 procent av antalet aktier och röster.

Norberg & Partner har genom ett separat teckningsåtagande åtagit sig att teckna de emitterade aktierna. Teckning och betalning ska ske genom kontant betalning senast den 1 februari 2022.

Vi är mycket nöjd med det ekonomiska avtalet som nu uppnåtts. 
Vi har under det senaste året gjort investeringar i vår försäljnings- och marknadsföringsstrategi som nu börjar ge resultat i ökad aktivitetsnivåVi har nyligen lyckats utöka vår internationella kundbas och denna finansieringsrunda kommer att ge betydande stöd för att Aino ska fortsätta växasäger Jyrki Eklund, VD Aino Health.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jyrki Eklund
VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2022 klockan 19.00.

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet.
För mer information besök ainohealth.se.

Om Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)
Norberg & Partner Sustainable Group är en grupp med affärsidén att investera i hållbara och innovativa företag inom branscherna LifeScience, MedTech, Tech, RegTech samt råvaran skog. Norberg & Partner styrs av en tydlig filosofi som innebär att företaget har en modell för sitt innehav med fokus på lönsamhet och positiv framtidsutveckling.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.