Aino Health AB (publ.) beslutar om riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ.) (”Aino” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om en riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB (”Norberg & Partner”) med ett totalt nominellt belopp om 10 000 000 kronor (den ”Riktade Emissionen” respektive ”Konvertiblerna”).

Den Riktade Emissionen genomförs för att säkra Ainos långsiktiga finansiering. Styrelsen har utvärderat olika finansieringsmöjligheter, och anser att den Riktade Emissionen till Norberg & Partner för tillfället är den bästa lösningen för Bolaget och dess aktieägare jämfört med andra möjliga finansieringslösningar. Mot bakgrund av emissionsbeloppets relativt begränsade storlek, att Bolaget snabbt får tillgång till kapital, risken i andra möjliga finansieringar och kostnaden för sådana, anser styrelsen att det inte finns förmånligare alternativ för Bolaget för tillfället.

Varje Konvertibel har ett nominellt värde om en (1) krona) och emitteras till en teckningskurs per konvertibel om 100 procent av nominellt belopp. Den åsatta teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Norberg & Partner har åtagit sig att teckna hela beloppet enligt den Riktade Emissionen. Norberg & Partner har vidare åtagit sig att erlägga betalning enligt den Riktade Emissionen med minst 1 250 000 kronor per kalendermånad. Sista betalning enligt den Riktade Emissionen ska ske den 19 september 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

Konvertiblerna skall förfalla till betalning med en tjugondel per utgången av varje kalendermånad med början från och med den 30 april 2023 till och med den 31 december 2024, i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan. Innehavaren av Konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2024 påkalla konvertering av hela eller delar av den konvertibla fordran, jämte ränta, till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,01883 kronor. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta enligt Euro Interbank Offered Rate (om tillämplig referensränta är negativ, ska referensräntan vara 0,00 %) plus fyra (4) procentenheter.

Om samtliga Konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier, exklusive ränta, kommer bolagets registrerade aktiekapital, vid en konverteringskurs om 3 kronor, att öka med högst 62 755,01912 kronor till 858 848,4090 kronor och antalet aktier och röster kommer att öka med 3 333 333 aktier och röster till 45 619 104 aktier och röster. Detta motsvarar en utspädningseffekt på cirka 7,9 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på full konvertering exklusive ränta.

”Med medlen från denna konvertibel kommer Aino nu fortsätta växa enligt plan med den satsning som gjorts inom sälj- och marknadsföring. Aino kommer därmed fortsatt bearbeta flera stora europeiska marknader och den tilltagande pipelinen ser god ut. Vi är väldigt glada över att en investerare som Norberg & Partners Sustainable Group AB väljer att öka sitt engagemang i Aino och utöver likvida medel bidrar med resurser och nätverk.”, säger Jyrki Eklund, VD Aino Health.

“Vi som största aktieägare ser en stark tillväxtresa i närtid och anser att Aino har en enormt ljus framtid med en stabil plattform samt är ett synnerligen välskött bolag. Det ska bli mycket givande att stärka våra investeringar med ett bolag som är i framkant inom hållbarhet och produktivitet.”, säger Jerry Rodin, VD för Norberg & Partner.

För mer information, vänligen kontakta:
Jyrki Eklund
VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Aino Health AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 18.15 CET.

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.