Kallelse till årsstämma i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 8, våning två, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 maj 2019, och

– dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 14 maj 2019, gärna före klockan 15.00. Anmälan görs under adress Aino Health AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till ir@ainohealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 14 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget samt att revisorsarvode skall utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Styrelseledamöterna Liselotte Hägertz Engstam, Per-Olof Schroeder och Liselotte Bergmark har avböjt omval och det föreslås av ett urval av de större aktieägarna att Tanja Ilic, Daniel Koob, Martin Bunge-Meyer och Klas Bond väljs till nya styrelseledamöter. Vidare föreslås det att omval sker av styrelseledamoten Jyrki Eklund samt att Tanja Ilic väljs till styrelsens ordförande.

Information om nya styrelsemedlemmar

Tanja Ilic

Tanja Ilic är i dag vd för Ab Nanol Technologies Oy.

Tanja har en bakgrund från flera olika chefsposter och ett flertal branscher. Hon har nyligen lämnat posten som vd för Svensk Fastighetsförmedling, och hade innan det arbetat i företagsledande ställning på NasdaqOMX, Atos Origin och Tacton Systems, samt i ett antal olika roller på Ericsson. Tanja har arbetat med internationella företag, turn-aroundföretag, och expansioner och startup-åtgärder på nya marknader. Hon har erfarenhet som styrelseledamot för Nord Pool Clearing ASA och European Energy Exchange och som styrelseordförande för Team Sportia.

Tanja har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en kandidatexamen i idrott och hälsa. Hon är en certifierad styrelseledamot och deltog i Styrelsekraft-programmet.

Martin Bunge-Meyer

Martin har 15 års erfarenhet av kommunikation från bolag som Betsson, Vitamin Well och King Digital. Han började sin karriär som aktieanalytiker på Aragon Fondkommission.

Martin kan bidra med gedigen förståelse för betydelsen av Public Relations, intern kommunikation och investerarrelationer.

Martin har en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Daniel Koob

Daniel Koob är grundare och Managing Partner i Gulf Connect Ltd., ett internationellt strategikonsultföretag, med huvudkontor i London, som fokuserar på strategiska partnerskap, disruptiva affärsmodeller, och investment-förmedling. Daniel har en bred bakgrund inom strategikonsultbranschen, från bland annat Arthur D. Little, ZS Associates Inc. och Dr. Heinz Koob Management Consulting. Hans fokus är på att hjälpa startup-företag såväl som multinationella företag, private equity-bolag och suveräna stater att uppnå sina tillväxtmål genom att skapa och implementera effektiva strategier. Daniel är en fyrspråkig ledare, med erfarenhet av projekt i över 50 länder, och har specialiserat sig på att identifiera tillväxtmöjligheter för sina klienter på både mogna och växande marknader, genom organiska ansatser, partnerskap och fusioner och förvärv (M&A), med mätbara resultat.

Daniel har en MBA (”Diplom-Kaufmann”) från Mannheims universitet i Tyskland och är godkänd som CFA.

Klas Bonde

Klas Bonde är VD och grundare av PEAK-IT (numera Centric Professionals AB) och driver idag hela den nordiska IT-konsultverksamheten inom Centric. Efter de parallella ekonomi och datastudierna vid Luleå tekniska universitet har Klas, via bland annat en startup inom e-handel, haft en rad ledande befattningar på olika IT-bolag i Sverige.

Klas är också sedan 2013 engagerad i Almega Kompetensföretagens styrelse.

Punkt 11 – Val av revisor

Det föreslås att revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor Helene Sjöström, omväljs till revisor.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 15 934 307 aktier, motsvarande sammanlagt 15 934 307 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Skeppargatan 8 i Stockholm) samt på Bolagets webbplats (www.ainohealth.com) senast från och med den 29 april 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

__________________

Stockholm i april 2019

Aino Health AB (publ)

Styrelsen

 

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 08.30 den 18 april 2019.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO).

Certified Adviser:
Erik Penser Bank,
Tel: 08 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang, då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.