Kallelse till årsstämma i aino health ab (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 8, våning två, Stockholm.

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till bemyndigande Aino Health AB (publ)

– Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, och

– dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 18 maj 2018, gärna före klockan 15.00. Anmälan görs under adress Aino Health AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm med angivande av ”årsstämma”, eller per telefon +46 (0)107 888 600, eller via e-post till info@ainohealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 18 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
 3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 4. Val av revisor.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
 6. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 7. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2018 fram till årsstämman 2019 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kr till styrelsens ordförande, att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget samt att revisorsarvode skall utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Det föreslås att arvode skall utgå med 75 000 kronor till ordföranden i styrelsens kommitté för revision, risk och innovation samt med 50 000 kronor till övriga ledamöter i nämnda kommitté.

Det föreslås att arvode skall utgå med 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens kommitté för ersättning och hållbarhet samt med 30 000 kronor till övriga ledamöter i nämnda kommitté.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Det föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Liselotte Hägertz Engstam, Per-Olof Schroeder, Liselotte Bergmark och Jyrki Eklund samt att Liselotte Hägertz Engstam väljs till styrelsens ordförande. 

Punkt 11 – Val av revisor

Det föreslås att revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor Helene Sjöström, omväljs till revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 711 385 kronor genom nyemission av högst 1 084 554 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 5 422 770 aktier, motsvarande sammanlagt 5 422 770 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Skeppargatan 8 i Stockholm) samt på Bolagets webbplats (www.ainohealth.com) senast från och med den 3 maj 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

__________________

Stockholm i april 2018

Aino Health AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 09.00 den 26 april 2018.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.