Kommuniké från årsstämma 2019 i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073, höll årsstämma torsdagen den 20 maj 2019, kl 17.00 i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Årsstämman beslutade att entlediga Liselotte Hägertz Engstam, Per-Olof Schroeder och Liselotte Bergmark som styrelseledamöter samt att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma välja Tanja Ilic, Daniel Koob, Martin Bunge-Meyer och Klas Bonde till nya styrelseledamöter samt att omvälja styrelseledamoten Jyrki Eklund. Årsstämman beslutade även att till ordförande i styrelsen välja Tanja Ilic.

Årsstämman beslutade att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Helene Sjöström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årstämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Vid årsstämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO).
Certified Adviser:
Erik Penser Bank,
Tel: 08 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang, då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.