Kompletterande information kring kallelse till årsstämma i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Kompletterande information kring punkt 8-11 i förslaget till dagordning enligt kallelse till årsstämma i Aino Health AB (publ).

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”), har kallats till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 16.00 på Grand Hotel, Bantorget 1, i Lund, genom kallelse daterad den 18 april 2017.

Följande förslag till beslut lämnas avseende punkterna 8 – 11 i den i kallelsen föreslagna dagordningen:

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

11. Val av revisor En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan.

Förslag till beslut

Punkt 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2017 fram till årsstämman 2018 ska utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kr till styrelsens ordförande, att inget styrelsearvode ska utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget samt att revisorsarvode ska utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Det föreslås att nyval sker av styrelseledamöterna Liselotte Hägertz Engstam*, och Per-Olof Schroeder*, att omval sker av Cecilia Hollerup, Jyrki Eklund och Jochen Saxelin samt att Liselotte Hägertz Engstam väljs till styrelsens ordförande.

(*oberoende ledamot)

Punkt 11 Val av revisor

Det föreslås att revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor Jim Forsberg, omväljs till revisor.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Liselotte Hägertz Engstam

Liselotte Hägertz Engstam är styrelseledamot i Knowit Group AB (publ), Zalaris A/S (publ), Itello AB, S-Group AB och styrelseordförande i Digoshen AB.

Liselotte har en bakgrund från internationella chefspositioner på HCL Technologies och IBM, med ansvar för etablering och internationell geografisk expansion av nya affärsområden, som Outsourcing av Affärsprocesser samt Strategirådgivning. Tidigare positioner inkluderar även styrelseledamot i Transcom World Wide AB och områdeschef i Skanska AB.

Liselotte är medlem i kommittén för INSEAD’s Internationella Styrelsenätverk (IDPN) och är återkommande lärare i ordförandeprogrammet hos Styrelseakademien.

Liselotte har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola samt är certifierad internationell styrelseledamot vid INSEAD (IDP-C)

Per-Olof Schroeder

Per-Olof Schroeder genomgår för nuvarande vidareutbildning vid FN:s universitet i Maastricht med fokus på evidensbaserade metoder inriktade på kunskaps- och innovationsekonomi samt ’Public-Private Partnerships’ och ’Smart Cities’.

Per-Olof var tidigare affärsområdeschef för Microsoft Western Europe (Applications & Services). Innan dess hade han flera ledande chefsbefattningar inom IBM Global Services EMEA såsom Managing Principal & Director inom IBM UK och Sverigechef inom IBM Global Services.

Per-Olof inledde sin karriär på strategi-, teknik- och managementkonsultföretaget Arthur D. Little med London, Bryssel och Riyadh som bas.

Per-Olof har examen inom petroleumsteknik från Texas A&M University, en MBA från London Business School samt en MA från Fletcher School of Law & Diplomacy vid Tufts University.

Cecilia Hollerup

Cecilia Hollerup blev invald i Bolagets styrelse 2016 som styrelseordförande. Hon har en jur.kand. examen från Lunds universitet och en masterexamen i immaterialrätt från Malmö högskola. Cecilia har pågående uppdrag i andra styrelser och har arbetat som bankjurist vid Handelsbanken och fristående sparbank (med fokus på bankjuridik, finansiell rätt, bolagsrätt och obeståndsrätt) och på revisionsbyrå. Hon är specialiserad på regelverk för finansiella företag samt börslagstiftning.

Jyrki Eklund

Jyrki Eklund är styrelseledamot i Bolaget sedan 2016 och arbetar som CEO. Han har en BBA-examen från Helsinki School of Business och har tidigare haft uppdrag som VD för Aino Health Management Oy mellan år 2002 och 2016. Innan dess arbetade han på Nedecon Oyj som ansvarig för internationaliseringsprojekt på både styrelse- och ledningsnivå, och han arbetade även som regionchef i Singapore med Sydostasien som sitt ansvarsområde.

Jochen Saxelin

Jochen Saxelin är styrelseledamot i Bolaget sedan 2016 och arbetar som CFO. Han har en magisterexamen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har mellan år 2002 och 2016 haft uppdrag som CFO och styrelseledamot i Aino Health Management Oy. Före det arbetade Jochen som revisor på KPMG.

Lund 2 maj 2017
Aino Health AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health
Tel: +358 40 042 4221 E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom

nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 16:15 CET.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.