Rättelse av publicerat pressmeddelande avseende Kommuniké från årsstämma 2024 i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Kommunikén som presenterades tidigare idag den 30 maj 17.00 innehöll inte besked om beslut av emission av aktier och antagande av ny bolagsordning vilket framgår nedan. I övrigt är kommunikéns innehåll oförändrat. 

 

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll årsstämma torsdagen den 30 maj 2024, kl. 16.00 i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på Bolagets hemsida, www.ainohealth.com.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Daniel Koob, Klas Bonde, Troy Suda och Roland Norberg. Årsstämman beslutade även att till ordförande i styrelsen välja Klas Bonde.

Årsstämman beslutade att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Helene Sjöström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Vid årsstämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden från årsstämman 2024 fram till årsstämman 2025 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 3 184 373,5596 kronor genom nyemission av högst 169 143 084 aktier.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 7 juni 2024. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande kommer att vara den 4 juni 2024. Teckning ska ske under perioden från och med den 11 juni 2024 till och med den 25 juni 2024. Emissionskursen för varje aktie kommer vara 0,09 kronor. Det fullständiga förslaget framgår av kallelsen.

Likviden från emissionen syftar främst till att möjliggöra att Bolaget ska kunna exekvera enligt den lagda tillväxtplanen och delvis ersätta befintlig långsiktig finansiering.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning, innebärande att gränserna för aktiekapitalet ändras till att vara lägst 1 592 186,7798 kronor och högst 6 368 747,1192 kronor samt att gränserna för antalet aktier ändras till att vara lägst 84 571 542 och högst 338 286 168.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ)

För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ) 

Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.